Espaço Rasa

Letras – mantra e bhajan

 


 

Gāyatrī Mantra

Om bhūr bhuva svar

tat savitur varenyam

bhargo devasya dhīmahi

dhiyo yo nah prachodayāt

 

 

Pūrṇamadaḥ Mantra

Om pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṁ
pūrṇāt pūrṇamudacyate
pūrṇasya pūrṇamādāya
pūrṇamevāvaśiṣyate

 

Pavamana Mantra

asato mā sad gamaya,

tamaso mā jyotir gamaya,

mṛtyor māmṛtaṃ gamaya

 

Mahamrityunjaya Mantra

tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam

urvārukamiva bandhanānmṛtyormukṣīya mā’mṛtāt

 

 

Bhajan para Ganesha

Jaya Ganesha:

Jaya Ganesha, Jaya Ganesha,

Jaya Ganesha Deva.

(2x)

 

Mata Jaki Parvati

Pita Mahadeva

(2x)

 

 

Jaya Guru Omkara

Jaya Guru Omkara, Jaya Jaya,

Sat guru Omkara. Om.

(2x)

Brahma Vishnu Sada Śiva

Hara, Hara, Hara, Hara Mahadeva.

(2x)

 

Mukunda Madhava

Mukunda Madhava Govinda Bol

Keshava Madhava Hare Hare Bol  (2x)

 

Krishna Kishna Bol

Krishna Krishna Bol (2x)

 

Hare Hare Bol (2x)

Krishna Krishna Bol  (2x)

Śiva Śiva Bol (2x)